نمونه کد استفاده از درگاه یارپی به زبان Nodejs بر اساس استاندارد REST

نمونه کد استفاده از درگاه یارپی به زبان Nodejs بر اساس استاندارد REST

برای وصل شدن به درگاه یارپی و پرداخت دو فانکشن خواهیم داشت

 1. فانکشن وصل شده به درگاه

برای وصل شدن به درگاه سه فیلد به آدرس getIdentify   ارسال میشود.

 1. merchantCode یا همان کد فروشگاه که در زمان تایید فروشگاه در پنل دریافت کردید که این فقط مختص فروشگاه شما میباشد.
 2. callbackAddress یا همان آدرس بازگشت به سایت فروشگاه پس از خرید توسط مشتری میباشد.
 3. amount  همان مبلغی هست که خریدار در درگاه پرداخت میکند.

با  صدا زدن آدرس getIdentify   و گرفتن کد status برابر 200  و همچنین مقدار identify که در آدرس showPayment  قرار میگیرد. آنوقت شما میتوانید به آدرس showPayment   ریدایرکت شوید و به صفحه درگاه وصل شوید.

 

 1. فانکشن گرفتن پاسخ پس از پرداخت(verify)   
  پس از پرداخت و خرید توسط مشتری شما میتوانید مقدار identify (string Query) رو از آدرس callbackAddress که هنگام وصل شدن به درگاه ارسال کردید دریافت کنید و با صدا زدن آدرس getResult  نتیجه تراکنش رو دریافت کنید.

فیلد های خروجی این فانکشن عبارتند از:

 • status که کد نتیجه تراکنش را دارد. 200 موفق - 404 ناموفق

 • rrn که کد مرجع تراکنش نزد بانک میباشد که هنگام تراکنش موفق مقدار دارد.

 • code که کد یکتای تراکنش نزد یارپی میباشد که هنگام تراکنش موفق و هم هنگام تراکنش ناموفق مقدار دارد.

لیست آدرس ها در وب سرویس وصل شدن به درگاه

آدرس getIdentify  (آدرس جهت گرفتن فیلد identify  ، که در آدرس showPayment قرار میگیرد.)

https://www.yarpay.net/api/getIdentify

آدرس showPayment  (آدرس ریدایرکت به صفحه پرداخت)

https://www.yarpay.net/showPayment/identify

آدرس getResult (گرفتن پاسخ از درگاه و نتیجه تراکنش)
https://www.yarpay.net/api/getResult

نمونه ی کد وصل شدن به درگاه یارپی :

              var options = {
    method: 'POST',
    url: 'https://www.yarpay.net/api/getIdentify',
    headers: {
      'Content-Type': 'application/json',
    },
    body: {
      'merchantCode': 'merchantCode for shop',
      'callbackAddress': 'callbackAddress for website',
      'amount': 1000,
    },
    json: true,
  };

  request(options, function (error, response, body) {

    if (error) throw new Error(error);

    if (!error && body.status == 200) {
      res.redirect('https://www.yarpay.net/showPayment/' + body.identify)
    } else {
      console.log('transaction failed');
      res.redirect('/');
    }

  });
            

نمونه ی کد تصدیق پرداخت :

              const identify = req.query.identify;

  var options = {
    method: 'POST',
    url: 'https://www.yarpay.net/api/getResult',
    headers: {
      'Content-Type': 'application/json',
    },
    body: {
      'identify': identify,
      'callbackAddress': 'callbackAddress for website',
    },
    json: true,
  };

  request(options, function (error, response, body) {

    if (error) throw new Error(error);

    if (!error && body.status == 200) {
      console.log('transaction success');
    } else {
      console.log('transaction failed');
    }

  });
            

دریافت

0 کامنت