نمونه کد استفاده از درگاه یارپی به زبان Nodejs بر اساس استاندارد REST

نمونه کد استفاده از درگاه یارپی به زبان Nodejs بر اساس استاندارد REST
نمونه کد استفاده از درگاه یارپی به زبان Nodejs بر اساس استاندارد REST
 
 برای استفاده از این پلاگین باید پکیج request  نصب شود.
 
کد زیر را در ترمینال وارد کنید.
 
npm install request --save

نمونه ی کد وصل شدن به درگاه یارپی :

              var options = {
    method: 'POST',
    url: 'https://www.yarpay.net/api/getIdentify',
    headers: {
      'Content-Type': 'application/json',
    },
    body: {
      'merchantCode': 'merchantCode for shop',
      'callbackAddress': 'callbackAddress for website',
      'amount': 100,
    },
    json: true,
  };

  request(options, function (error, response, body) {

    if (error) throw new Error(error);

    if (!error && body.Status == 100) {
      res.redirect('https://www.yarpay.net/showPsp/' + body.identify)
    }else{
      console.log('transaction failed');
      res.redirect('/');
    }

  });
            

نمونه ی کد تصدیق پرداخت :

              const identify = req.query.identify;

  var options = {
    method: 'POST',
    url: 'https://www.yarpay.net/api/getResult',
    headers: {
      'Content-Type': 'application/json',
    },
    body: {
      'identify': identify,
      'callbackAddress': 'callbackAddress for website',
    },
    json: true,
  };

  request(options, function (error, response, body) {

    if (error) throw new Error(error);

    if (!error && body.Status == 100) {
      console.log('transaction success');
    }else{
      console.log('transaction failed');
    }

  });
            

دریافت

3 کامنت

  • مسعود مسعودی
    • مسعود مسعودی
    • 2 ماه پیش
   • rrrr

  • مسعود مسعود
    • مسعود مسعود
    • 2 ماه پیش
   • fff

  • آرمین مسعودی
    • آرمین مسعودی
    • 2 ماه پیش
   • wwww