نمونه کد ها

php code

نمونه کد استفاده از درگاه یارپی به زبان PHP بر اساس استاندارد REST

نمایش
php code

نمونه کد استفاده از درگاه یارپی به زبان Nodejs بر اساس استاندارد REST

نمایش