امکان تسویه تسهیم(تسویه با چند شبا)

تسهیم با چند شبای ثابت

امکان جدیدی که به یارپی اضافه شده، امکان تسهیم یک تراکنش بین چند شبا هست برای دریافت این امکان فقط کافی است در قسمت کیف پول الگوی تسهیم خود را تعیین کنید در نظر داشته باشید که شماره شبا باید به لیست شباهای تسویه فروشگاه اضافه شده باشد. این امکان برای فروشگاه هایی مناسب هست که تراکنش هایشان بین چند شبا به صورت ثابت تقسیم میشود.

تسهیم با شباهای متغیر

برای تسهیم برای فروشگاه هایی که شباهای متغیر دارند فقط کافی است یک فیلد ( patternSettlement) به صورت زیر به سمت درگاه بفرستید.


             $patternSettlement = [ { "iban": "iban۱", "amount": "3000" },
          { "iban": "iban۲", "amount": "1000" }
          ];
          $data = array(
          'merchantCode' => 'merchantCode for shop',
          'callbackAddress' => "callbackAddress for website",
          'amount' => ۴۰۰۰,
          'patternSettlement' => json_encode($patternSettlement),
          );
            
            

برای تسهیم شما می توانید به صورت درصد یا مبلغ الگوی تسویه تسهیمی را ثبت کنید.

در الگوی تسویه تسهیمی استفاده از درصد، مجموع درصدها باید برابر 100 باشد.

در نظر داشته باشید که وقتی الگو با مبلغ و شبا ارسال می شود. درصد یارپی از مبلغ تراکنش کم شده باشد و سپس تسهیم تراکنش از مبلغ جدید انجام شود.

در نظر داشته باشید شماره شباها باید به لیست شباهای تسویه فروشگاه اضافه شده باشد. فیلد patternSettlement آرایه ای از object هایی که شامل مقادیر شباها و درصد تسویه هست که به صورت encode شده ارسال میگردد.

$patternSettlement = [ { "iban": "iban1", "percent": "90" },
              { "iban": "iban2", "percent": "10" }
              ];
 $data = array(
      'merchantCode' => 'merchantCode for shop',
      'callbackAddress' => "callbackAddress for website",
      'amount' => 4000,
      'patternSettlement' => json_encode($patternSettlement),
    );


              
            
ثبت و ویرایش شریک

برای دریافت راهنمایی بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید.