مستندات

راهنمای تصدیق پرداخت

فانکشن گرفتن پاسخ پس از پرداخت(verify) پس از پرداخت و خرید توسط مشتری شما میتوانید مقدار identify (string Query) رو از آدرس callbackAddress که هنگام وصل شدن به درگاه ارسال کردید دریافت کنید و با صدا زدن آدرس verify نتیجه تراکنش رو دریافت کنید.
فیلد های خروجی این فانکشن عبارتند از:
status که کد نتیجه تراکنش را دارد. 200 موفق - 404 ناموفق
rrn که کد مرجع تراکنش نزد بانک میباشد که هنگام تراکنش موفق مقدار دارد.
code که کد یکتای تراکنش نزد یارپی میباشد که هنگام تراکنش موفق و هم هنگام تراکنش ناموفق مقدار دارد.
              $identify = $_GET['identify'];
  $data = array(
    'merchantCode' => "merchantCode for shop",
    'identify' => $identify,
  );

  $jsonData = json_encode($data);
  $url = 'https://www.yarpay.net/api/getResult';

  $ch = curl_init($url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'yarpay');
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'POST');
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $jsonData);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    'Content-Type: application/json'
  ));
  $result = curl_exec($ch);
  $err = curl_error($ch);
  curl_close($ch);
  $result = json_decode($result, true);


  if ($err) {
    echo "cURL Error #:" . $err;
  } else {
    if ($result['status'] == 200) {
      echo 'Transation success. status:' . $result['status'];

    } else {
      echo 'Transation failed. status:' . $result['status'];
    }
  }
              

ثبت دیدگاه جدید

0 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *