مستندات

ثبت شریک

این وب سرویس ثبت شریک برای یک فروشگاه می باشد و
merchantCode : کد یکتای فروشگاه می باشد.
الف) merchantType شخص حقیقی 0 -- شخص حقوقی 1
ب) residencyType ایرانی 0 -- غیرایرانی 1
یک شریک یا شخصیت حقیقی ایرانی هست.
یا شخصیت حقیقی غیر ایرانی هست.
یا شخصیت حقوقی هست.
فیلدهایی که در سه حالت الزام هستند.
cellPhoneNumber -- ibans -- emailAddress -- telephoneNumber -- merchantType -- countryCode
فیلدهایی که در حالت اول الزام هستند.
 fatherNameEn-- firstNameFa -- lastNameFa -- fatherNameFa --firstNameEn-- lastNameEn
birthDate -- residencyType -- nationalCode --

فیلدهایی که در حالت دوم الزام هستند.
 fatherNameEn-- firstNameFa -- lastNameFa -- fatherNameFa --firstNameEn-- lastNameEn
birthDate -- residencyType  -- foreignPervasiveCode -- passportNumber -- passportExpireDate 
 
فیلدهایی که در حالت سوم الزام هستند.
registerDate -- registerNumber -- comNameFa -- comNameEn -- nationalLegalCode -- commercialCode -- merchantOfficers --
فیلد merchantOfficers امضا داران شخصیت حقوقی می باشد. که امضا دار میتواند ایرانی یا غیرایرانی باشد که بین دو حالت اول تفکیک فیلد ها انجام میشود (برای ایرانی یا غیر ایرانی بودن)

فیلد residencyType  ایرانی یا غیر ایرانی بودن را تعیین میکند (0 ایرانی 1 غیر ایرانی)
فیلد merchantType شخصیت حقوقی یا حقیقی را تعیین میکند (0 حقیقی  1 حقوقی )
 
              curl --location --request POST 'https://www.yarpay.net/api/v1/register-related-merchant' \
--header 'Authorization: Bearer JleHAiOjE2MzUwODAwODQsIm5iZiI6MTYzMjQ4ODA4NCwianRpIjoiWEtjT3NHRzlrdXR4ZjZXRyIsInN1YiI6NzAsInBydiI6Ijg3ZTBhZjFlZjlmZDE1ODEyZmRlYzk3MTUzYTE0ZTBiMDQ3NTQ2YWEifQ.B9bW5ia-48KkqGHCDWzUqNkxadmeOHAN_4BODswBdh4' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-raw '{
  "merchantCode": "IVOC37kFQtChWh",
  "merchantType": "1",
  "firstNameFa": "333333",
  "lastNameFa": "333333",
  "fatherNameFa": "محمد",
  "firstNameEn": "222",
  "lastNameEn": "222",
  "fatherNameEn": "merchant",
  "birthDate": "1989-09-21",
  "residencyType": 0,
  "countryCode": "IR",
  "nationalCode": "1232323211",
  "foreignPervasiveCode": "",
  "passportNumber": "",
  "passportExpireDate": "",
  "registerDate": "2021-02-24",
  "registerNumber": "222222222",
  "comNameFa": "1111",
  "comNameEn": "11111",
  "nationalLegalCode": "1232323232",
  "commercialCode": "22222",
  "telephoneNumber": "021-88957150",
  "emailAddress": "info@yarpay.net",
  "cellPhoneNumber": "09121100725",
  "ibans": [
    "IR500120020000007622918976"
  ],
  "merchantOfficers": [
    {
      "firstNameFa": "eeeeeeeeeeeee",
      "lastNameFa": "333333",
      "fatherNameFa": "محمد",
      "firstNameEn": "222",
      "lastNameEn": "222",
      "fatherNameEn": "merchant",
      "birthDate": "2021-02-23",
      "nationalCode": "1232323211",
      "countryCode": "IR",
      "residencyType": 0,
      "cellPhoneNumber": "09010222271",
      "foreignPervasiveCode": "",
      "passportNumber": "",
      "passportExpireDate": ""
    }
  ]
}'
              

ثبت دیدگاه جدید

0 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *