مستندات

ویرایش شریک

لیست شریک ها با فروشگاه و لینک ویرایش و وضعیت شریک را می توانید در وب سرویس (گرفتن لیست شریک های یک فروشگاه) مشاهده کنید. سپس برای ویرایش شریک اقدام کنید.
              curl --location --request POST 'https://www.yarpay.net/api/v1/update-related-merchant/47' \
--header 'Authorization: Bearer yIsInN1YiI6NzAsInBydiI6Ijg3ZTBhZjFlZjlmZDE1ODEyZmRlYzk3MTUzYTE0ZTBiMDQ3NTQ2YWEifQ.B9bW5ia-48KkqGHCDWzUqNkxadmeOHAN_4BODswBdh4' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-raw '{
  "merchantCode": "IVOC37kFQtCh",
  "merchantType": "1",
  "firstNameFa": "333333",
  "lastNameFa": "333333",
  "fatherNameFa": "محمد",
  "firstNameEn": "222",
  "lastNameEn": "222",
  "fatherNameEn": "merchant",
  "birthDate": "1989-09-21",
  "residencyType": 0,
  "countryCode": "IR",
  "nationalCode": "1232323211",
  "foreignPervasiveCode": "",
  "passportNumber": "",
  "passportExpireDate": "",
  "registerDate": "2021-02-24",
  "registerNumber": "222222222",
  "comNameFa": "1111",
  "comNameEn": "11111",
  "nationalLegalCode": "1232323232",
  "commercialCode": "صصصصصصصصصصص",
  "telephoneNumber": "021-88957150",
  "emailAddress": "info@yarpay.net",
  "cellPhoneNumber": "09121100722",
  "ibans": [
    "IR500120020000007622918976"
  ],
  "merchantOfficers": [
    {
      "firstNameFa": "eeeeeeeeeeeee",
      "lastNameFa": "333333",
      "fatherNameFa": "محمد",
      "firstNameEn": "222",
      "lastNameEn": "222",
      "fatherNameEn": "merchant",
      "birthDate": "2021-02-23",
      "nationalCode": "1232323211",
      "countryCode": "IR",
      "residencyType": 0,
      "cellPhoneNumber": "09010222271",
      
      "foreignPervasiveCode": "",
      "passportNumber": "",
      "passportExpireDate": ""
    }
  ]
}'
              

ثبت دیدگاه جدید

0 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *