مستندات

گرفتن وضعیت یک شریک برای فروشگاه

وضعیت شریک را می توانید در این وب سرویس مشاهده کنید.
status == 0 تازه ایجاد شده
status == 1 تایید شده نهایی
status == 2 توسط فروشگاه فعال و ویرایش شده
status == 3 تایید نشده
status == 4 توسط فروشگاه غیرفعال شده
status == 5 توسط ادمین سایت غیرفعال شده
status == 6 توسط ادمین سایت تایید شده
              curl --location --request GET 'https://www.yarpay.net//api/v1/get-status-related-merchant/37?merchantCode=IVOC37kFQtCh' \
--header 'Authorization: Bearer 4NCwianRpIjoiWEtjT3NHRzlrdXR4ZjZXRyIsInN1YiI6NzAsInBydiI6Ijg3ZTBhZjFlZjlmZDE1ODEyZmRlYzk3MTUzYTE0ZTBiMDQ3NTQ2YWEifQ.B9bW5ia-48KkqGHCDWzUqNkxadmeOHAN_4BODswBdh4' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-raw ''
              

ثبت دیدگاه جدید

0 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *