مستندات

تسویه تراکنش ها

در این وب سرویس تراکنش های یک فروشگاه را تسویه کنید. لیست کد یکتای تراکنش ها (identify  == توکن دریافت شده در هنگام وصل شدن به درگاه) داخل یک آرایه ارسال میشود در این حالت فقط تراکنش های که داخل آرایه قرار گرفتند تسویه میشوند. اما اگر مقدار all برابر یک ارسال همه تراکنش های فروشگاه در صف تسویه قرار میگیرند.
              curl --location --request POST 'https://www.yarpay.net/api/v1/settlementTransactions' \
--header 'Authorization: Bearer OTQxNzEsImV4cCI6MTYzNDg4NjE3MSwibmJmIjoxNjMyMjk0MTcxLCJqdGkiOiJNUDE5WmRPRHlubFZCcU11Iiwic3ViIjo3MCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.R8yG6wQV5QtZqgFCzw7Or9TsYeT3oXGk6cCZ8py341w' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-raw '{
  "merchantCode": "IVOC37kFQtChWh",
  "all": "0",
  "transactions": [
    "coZ0UctubypKv4WMOo42O8KvF"
  ]
}'
              

ثبت دیدگاه جدید

0 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *