مستندات

ثبت الگوی تسویه برای تراکنش بعد از پرداخت

در این وب سرویس می توانید برای تراکنش موفق خود، الگوی تسویه تعیین کنید.
 برای تسهیم شما می توانید به صورت درصد یا مبلغ  الگوی تسویه تسهیمی را ثبت کنید.
 در الگوی تسویه تسهیمی  استفاده از درصد، مجموع درصدها باید برابر  100 باشد.
    در نظر داشته باشید که وقتی الگو با مبلغ و شبا ارسال می شود. درصد یارپی از مبلغ تراکنش   کم شده باشد و سپس تسهیم تراکنش از مبلغ جدید انجام شود.
    در نظر داشته باشید شماره شباها باید به لیست شباهای تسویه فروشگاه اضافه شده باشد. 
              curl --location --request POST 'https://www.yarpay.net/api/v1/setPatternTransactions' \
--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiNlclwvbG9naW4iLCJpYXQiOjE2MzIyOTQxNzEsImV4cCI6MTYzNDg4NjE3MSwibmJmIjoxNjMyMjk0MTcxLCJqdGkiOiJNUDE5WmRPRHlubFZCcU11Iiwic3ViIjo3MCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOW8py341w' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-raw '{
  "merchantCode": "IVOC37kFQtChWhqZ4x4",
  "transactions": [
    {
      "identify": "mH3F17u4RPyNKLOVVd8ml5",
      "patternSettlement": [
        {
          "amount": "1481000",
          "iban": "IR5001200082428888887778"
        },
        {
          "amount": "133200000",
          "iban": "IR8501200100000777777721"
        }
      ]
    }
  ]
}'
              
              {
 "status": 200,
 "errors": [],
 "message": "درخواست تسویه با موفقیت ثبت شد.",
 "data": [
  {
   "identify": "mH3F17u4RPyNKLOVVZnR5dffvdg",
   "message": "درخواست معتبر نیست.(مبلغ کل برابر با مجموع مبالغ تسویه نیست)",
   "status": "0",
   "patternSettlement": [
    {
     "amount": "1481000",
     "iban": "IR3333333333333333333333"
    },
    {
     "amount": "133200000",
     "iban": "IR1111111111111111111111"
    }
   ]
  }
 ]
}
              

ثبت دیدگاه جدید

0 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *