پرداخت ساز

پرداخت ساز

پرداخت ساز : شخصیت حقوقی ،  که امکان آغاز و تجمیع تراکنشهای انتقال وجه کارت به کارت را فراهم آورده و درچارچوب الزامات و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا. در این حوزه فعالیت مینماید.

انجام تراکنشهای انتقال وجه کارت به کارت بدون حضور کارتو فرآیندهای مربوط به آن.
امکان انتقال وجه از مبدا بانکهای عضو شتاب به مقصد این بانکها.
 

0 کامنت