پرداخت ساز

پرداخت ساز
شخصیت حقوقی ، امکان آغاز و تجمیع تراکنشهای انتقال وجه کارت به کارت را فراهم آورده و درچارچوب الزامات و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا. در این حوزه فعالیت مینماید.

0 کامنت