ساعات کاری تسویه پایا و ساتنا

ساعات کاری تسویه پایا و ساتنا

ساعت کاری سامانه پایا (سامانه پایاپای الکترونیکی) از یازدهم خرداد ماه  1399تا اطلاع ثانوی در چرخه اول همانند روزهای عادی انجام خواهد شد(ساعت 06:00)؛ زمان آغاز پردازش چرخه دوم پایا ساعت ۱۰:۴۵ و چرخه سوم نیز ۱۳:۴۵ دقیقه تعیین شده و تسویه بین بانکی چرخه‌های مزبور نیز در همان روز از طریق ساتنا انجام خواهد شد. از سویی دیگر، بدیهی است، شروع چرخه پایا ( شاپرکی) در روزهای تعطیل رسمی ساعت ۱۳:۴۵ دقیقه اعلام شده است.

ساعت کاری سامانه ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آتی) از یازدهم خرداد ماه 1399تا اطلاع ثانوی در دستور پرداخت بین مشتری ۱۴ و در دستور پرداخت بین بانکی ۱۴:۳۰ دقیقه اعلام شده است.

0 کامنت