طراحي مدل تکاملي گذار ايران به اقتصاد ديجيتال

طراحي مدل تکاملي گذار ايران به اقتصاد ديجيتال

طراحي مدل تکاملي گذار ايران به اقتصاد ديجيتال
 
هدف اين پژوهش طراحي مدلي است که کشور را از يک اقتصاد مبتني بر منابع به اقتصاد ديجيتالي انتقال دهد. با توجه به هدف اين پژوهش، از «نظريه زمينه» استفاده ميشود. در اين روش اطلاعاتي که از طريق مصاحبه گردآوري مي شود، منجر به توليد نظريه و مدل مي شود. بر اساس اين روش، داده هاي مورد استفاده در آن، تجربه اي و مبتني بر دانش خبرگان است. براي تهيه، تدوين و طراحي مدل گذار در مرحله نخست ادبيات گذار مرور و بر اساس نتايج به دستامده، بخشي از ابعاد مدل شناسايي شد. در مرحله دو از رويکرد پژوهشي «نظريه زمينه» که مبتني بر کدگذاري است، استفاده شد. براي اين منظور از روش تحقيق کيفي، دانش ضمني خبرگان اقتصاد ديجيتال که در اين عرصه فعالند، دريافت شد. روش کدگذاري داراي سه مرحله کدگذاري باز، کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابي (گزينشي) است. حجم نمونه براي مصاحبه از خبرگان در چارچوب اشباع نظري، نهايي و متوقف شد و براي ارزيابي کيفيت و اعتباريابي نتايج در روش تحليل کيفي؛ معيارهاي معرفي شده براي اعتبارسنجي در ادبيات، استفاده و از نرم افزار ATLAS.ti براي تحليل يافته ها روش کيفي استفاده شد.
 
درنهايت با تلفيق يافته هاي ادبيات و يافته هاي مصاحبه با خبرگان، مدل گذار بر اساس يک ساختار منطقي، طراحي و فرآيند تکاملي انتقال از وضع موجود به اقتصاد ديجيتال در ايران، شناسايي و معرفي شد. يافته ها مويد اين است که فرآيند تکاملي مدل کلان گذار به اقتصاد ديجيتال در ايران مبتني بر مولفه هايي است که در ابعاد تفصيلي براي گام هاي شناسايي وضع موجود، فراهم کردن الزامات براي دستيابي به اقتصاد ديجيتالي، تبيين راهبردها و سياست هاي رشد و توسعه اقتصاد ديجيتالي، شناسايي فرصت هاي پيش روي اقتصاد ديجيتالي، توسعه کاربردهاي بخشي اقتصاد ديجيتالي و وضعيت مطلوب، يعني دستيابي به اقتصاد ديجيتال، شناسايي و معرفي شده است.

ثبت دیدگاه جدید

0 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *